AGERPRES | Cariere

Cariere

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrică gradul I, funcţie contractuală de execuţie, normă întreagă, în cadrul Redacţiei Documentare - Arhivă
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 IIM - C1 88,67 72 80,34 admis
2 DG - C2 37 - - respins
 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrică gradul IA, funcţie contractuală de execuţie, normă întreagă, în cadrul Redacţiei Ştiri Externe şi Emisia pentru Străinătate
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 CP - C4 97,33 95.67 96,50 admis

                    
                    Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post  vacant de redactor de rubrică gradul IA, funcţie contractuală de execuţie, normă întreagă, în cadrul Redacţiei Ştiri Externe şi Emisia pentru Străinătate      

Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Punctaj interviu
1 CP - C4 95.67 admis

     Contestațiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 25.07.2022, până la ora 16.00.        
           

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrică gradul I, funcţie contractuală de execuţie, normă întreagă, în cadrul Redacţiei Documentare - Arhivă  
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 IIM - C1 72 admis

         Contestațiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 25.07.2022, până la ora 16.00.        

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 15.07.2022, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare - Arhiva 
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 IIM - C1 88,67 admis
2 DG - C2    37 respins

       Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 19.07.2022, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc joi, 21.07.2022, ora 10.00.       

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 15.07.2022, pentru ocuparea unui post  vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate            
             
  Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
  1 CP - C4 97,33 admis

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 19.07.2022, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc joi, 21.07.2022, ora 11.00.       

 

 • Precizari concurs pentru ocuparea unui post  vacant de consilier juridic gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Juridic - candidatul  IG - C5  declarat admis la selectia dosarelor si-a retras dosarul

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 15.07.2022, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare - Arhiva    
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii  
1 CA - C3 respins nu indeplineste conditiile
2 DG - C2 admis -
3 IIM - C1 admis -

    Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 13.07.2022, pana la ora 16.00.  

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 15.07.2022, pentru ocuparea unui post  vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate      
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii  
1 CP - C4 admis    -

     Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 13.07.2022, pana la ora 16.00.  

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 15.07.2022, pentru ocuparea unui post  vacant de consilier juridic gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Juridic      
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii   
1 IG - C5 admis    -

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 13.07.2022, pana la ora 16.00.            

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare-Arhiva 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei (poate fi descarcata de pe https://www.agerpres.ro/corporate/formulare);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 07.07.2022, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- Studii superioare cu diploma de licenta;
- Certificatul de absolvire a unui curs de specializare in domeniul organizarii/gestionarii documentelor in cadrul Institutiilor Publice si Private;
- Vechime in munca - 4 ani;
- Vechime in specialitatea studiilor - nu se solicita;
- Cunostinte de operare PC;
- Viteza de scriere PC si cunostinte de navigare pe Internet;
- Atentie la detalii, rigurozitate, capacitate de selectie dupa criterii prestabilite;
- Capacitatea de a realiza corectura pe text, in vederea ocerizarii optime a documentelor de arhiva;
- Lucru prin rotatie in zilele de sambata si duminica si de sarbatori legale, in conditiile legii.

Responsabilitati:
- Efectueaza activitati specifice de preluare, depozitare si inregistrare a materialului arhivistic;
- Asigura accesul clientilor AGERPRES la fondul arhivistic si documentar al institutiei, punand la dispozitia acestora materialul arhivistic solicitat;
- Scaneaza si ocerizeaza buletine de stiri RADOR/AGERPRES, in vederea digitalizarii arhivei de stiri a institutiei;
- Scaneaza, xeroxeaza si prelucreaza materialele de arhiva solicitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale, la sediul instituţiei;
- Interviu, la sediul instituţiei.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, in vigoare de la 09 aprilie 1996, forma aplicabila de la 22 aprilie 2014 (Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 22 aprilie 2014);
- Normele metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, din 27.09.2013, in vigoare de la 04 octombrie 2013 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 619 din 04 octombrie 2013);
- INSTRUCTIUNI privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 (http://arhivelenationale.ro/site/wpfb-file/instructiuni-pentru-creatorii-de-arhiva-pdf/);
- Legea 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematica:
Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente:
- Evidenta documentelor;
- Gruparea documentelor in dosare;
- Inventarierea dosarelor. Predarea la compartimentul de arhiva;
- Selectionarea documentelor;
- Folosirea documentelor;
- Prelucrarea arhivistica;
- Pastrarea documentelor; organizarea depozitului de arhiva.

 Concursul se va organiza la sediul instutiei, conform calendarului urmator:
- 07.07.2022, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 12.07.2022 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 13.07.2022 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 14.07.2022 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.07.2022, ora  11.00: proba scrisa
- 18.07.2022 - afisare rezultate proba scrisa
- 19.07.2022 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 20.07.2022 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.07.2022, ora 10.00: interviu
- 22.07.2022 - afisare rezultate interviu
- 25.07.2022 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 26.07.2022 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 27.07.2022 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei(poate fi descarcata de pe https://www.agerpres.ro/corporate/formulare);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 07.07.2022, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
-vechime in munca: minimum 7 ani;
-vechime in specialitate: nu se solicita;
-capacitate de a se exprima in limba maghiara foarte bine scris si vorbit (verificata prin probele de concurs);
-capacitate de a se exprima intr-o limba straina de circulatie internationala foarte bine, scris si vorbit (verificata prin probele de concurs);
-cunostinte solide de cultura generala;
-cunostinte aprofundate de politica generala; sunt de asemenea necesare cunostinte din domeniile economic, social, politici europene; cultura, stiinta, mediu, sanatate, sport;
-capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii, rigurozitate;
-viteza de scriere PC si cunostinte navigare pe Internet;
-lucru prin rotatie in zilele de sambata si duminica si de sarbatori legale, in conditiile legii;
-abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate.

Responsabilitati:
- urmareste toate fluxurile AGERPRES si:
* selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba maghiara
* traduce si/sau redacteaza in limba maghiara materiale de presa selectate de  catre sine sau de coordonator de pe fluxurile AGERPRES in funtie de prioritatea si importanta acestora
* are drept de editare (viza si validare pe fluxul de limba maghiara) a stirilor proprii atunci cand este cazul (serviciu in weekend si sarbatori legale) si ale celorlalti colegi, atunci cand este cazul (la solicitarea coorodonatorului/conducerii redactiei)
- este responsabil de continutul si forma stirilor traduse si/sau redactate si vizate
- respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei subiectelor de presa si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea cuprinzatoare a evenimentelor de presa
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa semnalate in sumarele, presumarele si anunturile tuturor redactiilor din cadrul AGERPRES

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale, la sediul institutiei;
- Interviu, la sediul institutiei.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:

•Miklos Torkenczy, Hungarian Verbs & Essentials of Grammar 2 E., McGraw – Hill Education, 2008
•Carol Rounds, Hungarian: An Essential Grammar, Routledge, 2008
•Gabiella Kiss, Ilona Molnar, Jó szórakozást magyarul!, Molila Kőnyv, 2015
•Judit Maruszki, Szó, ami szó, Akadémiai Kiadó
•Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
•Site-ul Agerpres

Tematica: Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor statului roman si probleme privind relatiile in cadrul UE, NATO si bilaterale.

Concursul se va organiza, la sediul institutiei, conform calendarului urmator:
-07.07.2022, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-12.07.2022 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-13.07.2022 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-14.07.2022 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-15.07.2022, ora  11.00: proba scrisa
-18.07.2022 – afisare rezultate proba scrisa
-19.07.2022 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-20.07.2022 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-21.07.2022, ora 11.00: interviu
-22.07.2022 - afisare rezultate interviu
-25.07.2022 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-26.07.2022 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-27.07.2022 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Juridic

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei(poate fi descarcata de pe https://www.agerpres.ro/corporate/formulare);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 08.07.2022, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei  contractuale de executie vacante sunt:
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de  lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul fundamental: Stiinte sociale, Ramura de stiinta: stiinte juridice, Domeniul de licenta: DREPT,
- vechimea in specialitatea studiilor : minimum 7 (sapte) ani in profesia de consilier juridic sau alta profesie juridica.
-vechime in munca: minimum 7 (sapte) ani
-perfectionari (specializari): in domeniul de activitate
-abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, capacitate de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse, seriozitate si punctualitate
-cerinte specifice: disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
-reprezinta in instantele judecatoresti de toate gradele institutia si Directorul acesteia, pe baza de delegatie;
-raspunde de promovarea actiunilor si a cailor de atac procedurale, luand orice alte masuri necesare pentru apararea intereselor acesteia, inclusiv demersurile la organele de cercetare penala;
-raspunde de reprezentarea intereselor Agentiei Nationale de Presa AGERPRES in raporturile cu persoanele fizice sau juridice de drept public/privat;
-informeaza prompt seful ierarhic cu privire la activitatea desfasurata si cu privire la alte actiuni derulate in cadrul compartimentului;
-avizeaza ordinele emise de catre Directorul General  al institutiei;
-verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ trimise spre avizare;
-asigura consultanta juridica si avizeaza pentru legalitate documentele institutiei;
-poate participa la intocmirea contractelor in care Agentia Nationala de Presa AGERPRES este parte si le avizeaza din punct de vedere juridic;
-intocmeste raspunsuri din punct de vedere juridic la adresele si sesizarile inregistrate la sediul institutiei;
-respecta si aplica reglementarile cu privire la etica, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregulilor.

Concursul va avea loc la sediul institutiei din Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti si consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa de evaluare a cunostintelor teoretice necesare ocuparii postului –care se va desfasura in data de 15.07.2022;
c) interviu- care se va desfasura in data de 20.07.2022

 Bibliografie:
-Legea nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.98/2016  privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va organiza, la sediul institutiei, conform calendarului urmator:
- 08.07.2022,ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 12.07.2022-afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 13.07.2022-depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 14.07.2022-afisare rezultate la contestatiile depuse privind selectia dosarelor
- 15.07.2022,ora 10.00 - proba scrisa
- 15.07.2022-afisare rezultate proba scrisa
- 18.07.2022-depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 19.07.2022-afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.07.2022,ora 11.00: interviul
- 20.07.2022-afisare rezultate interviu
- 21.07.2022 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 22.07.2022-afisare rezultate la contestatiile depuse și afisare rezultate finale.


Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.