AGERPRES | Cariere

Cariere

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare - Online   
Nr.crt Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 PA - C7 85 97 91 89 90 admis

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare - Online 
Nr.crt Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 PA - C7 89 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 24.03.2020, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate
Nr.crt Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 ARE - C6 95 100 97,5 admis

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 16.03.2020, pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare - Online 
Nr.crt Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 PA - C7 85 97 91 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 18.03.2020, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 20.03.2020, ora 13.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 ARE - C6 100 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 17.03.2020, pana la ora 16.00.             

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 16.03.2020, pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor

gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare - Online   

Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 CS - C8 respins nu indeplineste conditiile
2 PA - C7 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 11.03.2020, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de  09.03.2020, pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica, gradul

I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate     

Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 ARE - C6 95 admis

       Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 11.03.2020, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 13.03.2020, ora

13.00.

           

 • Un post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 23.03.2020, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
• Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 7 ani;
• Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

      Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.03.2020, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 26.03.2020 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 30.03.2020  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 31.03.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.04.2020, ora  11.00: proba scrisa
- 02.04.2020  – afisare rezultate proba scrisa
- 03.04.2020 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 06.04.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.04.2020, ora 11.00: interviul
- 08.04.2020- afisare rezultate interviu
- 09.04.2020 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 10.04.2020  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.04.2020 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 09.03.2020, pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate     
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 ARE - C6 admis     

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 04.03.2020, pana la ora 16.00.  

 • Un post temporar vacant de redactor gradul  II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte,  in cadrul Redactiei Monitorizare-Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor gradul  II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte,  in cadrul Redactiei Monitorizare-Online.  

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 06.03.2020, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
-studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-vechime in munca minimum 6 luni;
-perfectionari in domeniul de activitate;
-cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel): avansat
-cunoasterea unei limbi straine (nivel mediu);
-rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale; rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-disponibilitate pentru lucru in program prelungit in cazul unor cerinte speciale.


Responsabilitati:
1.Concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediile online;
2.Este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale;
3.Coreleaza fotografiile si materialele video AGERPRES cu stirile de pe site-ul public;
4.Stabileste prioritatile pentru activitatea online, in functie de subiectele de actualitate;
5.Verifica continutul, corectitudinea si calitatea informatiilor publicate pe canalele online pe care le administreaza si ia masuri de corectare corespunzatoare daca este cazul;
6.Concepe si promoveaza Revista Presei in mediul online;
7.Monitorizeaza comentariile in mediul online – pe site-ul public si pe retele sociale.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa si proba practica de evaluare a competentelor profesionale;
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta Guvernului Romaniei – http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei – http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Cunostinte temeinice de utilizare a retelelor sociale Facebook, Twitter, Google+, Youtube
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 06.03.2020, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-10.03.2020 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-11.03.2020  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-12.03.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-16.03.2020, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
-17.03.2020  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
-18.03.2020 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
-19.03.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-20.03.2020, ora 13.00: interviu
-23.03.2020- afisare rezultate interviu
-24.03.2020 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-25.03.2020  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-26.03.2020 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern     
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Observatii Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 AD - C4     −  absent  −  − respins
2 OM - C5  −  absent  −  − respins

 

              

 • Un post temporar vacant de redactor de rubrica gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte,  in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte,  in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate.  

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 28.02.2020, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
-desfasurarea activitatii pe tura de noapte;
-studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-vechime in munca minimum 4 ani;
-vechime in specialitate minimum 4 ani;
-cunoasterea limbilor engleza si franceza, avansat; cunoasterea in plus a limbii spaniole constituie un avantaj;
-cunostinte solide de cultura generala;
-cunostinte aprofundate de politica externa generala; sunt de asemenea necesare cunostinte din domeniile economic, social, politici europene; cultura, stiinta, mediu, sanatate;
-capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii, rigurozitate;
-viteza de scriere PC si cunostinte navigare pe Internet.

Responsabilitati:
-Triaza agentiile de presa straine si alte surse (site-uri de internet, mailul redactiei, pagini oficiale de pe retelele sociale)
-Redacteaza si valideaza stiri si alte materiale de agentie de presa (alerte, round-up, sinteze) pentru fluxurile de stiri externe (domeniile politic, social, cultura, mediu, stiinta, sanatate)
-Preia si transmite rapid stirile urgente
-Se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor tratate
-Este responsabil de continutul si forma stirilor redactate; respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii
-Selecteaza subiecte relevante pentru publicul din Romania
-Verifica in mod constant emailul redactiei in timpul programului si preia comunicatele de presa sau alte informatii transmise
-Respecta procedurile care au ca obiect activitatea redactiei

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale la:
www.europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
www.un.org/en;
www.state.gov
www.mae.ro
-Elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii, disponibile la: www.nationsonline.org.
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-28.02.2020, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-03.03.2020 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-04.03.2020  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-05.03.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-09.03.2020, ora  11.00: proba scrisa
-10.03.2020  – afisare rezultate proba scrisa
-11.03.2020 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-12.03.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-13.03.2020, ora 13.00: interviu
-16.03.2020- afisare rezultate interviu
-17.03.2020 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-18.03.2020  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-19.03.2020 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare - Online
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 TFD - C1 95 95 95 100 97,5 admis
 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei stiri Interne
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final   Admis/respins
1 LD - C3 77,67 85 81,34 admis
 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei stiri Interne   
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final    Admis/respins
1 BMI - C2 86,33 97 91,67 admis
 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 17.02.2020, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Observatii Admis/respins
1 AD - C4   - absent respins
2 OM - C5    - absent respins

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare - Online   
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 TFD - C1 100 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 18.02.2020, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne   
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 LD - C3 85  admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 18.02.2020, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne   
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 BMI - C2 97 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 18.02.2020, pana la ora 16.00.             

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 17.02.2020, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern   
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii   
1 AD - C4    admis  
2 OM - C5    admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 13.02.2020, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 10.02.2020, pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare - Online
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 TFD - C1 95 95 95 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 12.02.2020, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 14.02.2020, ora 13.00.                    

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 10.02.2020, pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1  BMI - C2 86,33  admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 12.02.2020, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 14.02.2020, ora 11.00.    

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 10.02.2020, pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne        
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 LD - C3 77,67 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 12.02.2020, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 14.02.2020, ora 12.00.            

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 10.02.2020, pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare - Online
Nr. crt. Candidat admis/respins

motivul respingerii

1 TFD - C1  admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 05.02.2020, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 10.02.2020, pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii   
1 LD - C3   

admis

sub rezerva depunerii cazierului judiciar, in original, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 05.02.2020, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 10.02.2020, pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne   
Nr. crt. Candidat admis/respins  motivul respingerii   
1 BMI - C2 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 05.02.2020, pana la ora 16.00.

 

 

 • Un post temporar vacant de redactor de rubrica gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte - Redactia Monitorizare-Online

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online.
 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 31.01.2020, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- vechime in specialitate minimum 1 an;
- experienta in domeniu constituie un avantaj;
- perfectionari in domeniul de activitate;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- cunoasterea limbii engleze (nivel mediu);
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale; rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in cazul unor cerinte speciale venite din partea clientilor.

Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, selecteaza informatiile tip breaking news difuzate de posturile de televiziune si transmite alerte pe email sau pe telefonul mobil, conform cerintelor clientilor; transcrie si prelucreaza fisiere audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Editura Academiei, editia 2005
- DEX – Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009
- Dictionar de sinonime, Editie revizuita si adaugita, Editura Enciclopedica, 1993 (autori: Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda) (sau editii ulterioare)
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu) (sau editii ulterioare)
Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 31.01.2020, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 04.02.2020 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 05.02.2020  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 06.02.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 10.02.2020, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 11.02.2020  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 12.02.2020 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 13.02.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.02.2020, ora 13.00: interviu
- 17.02.2020- afisare rezultate interviu
- 18.02.2020 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 19.02.2020  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.02.2020 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Interne

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.  

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 31.01.2020, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca: minimum 4 ani;
- cunostinte solide de cultura generala - politice, sociale, economice, culturale;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea unei limbi straine;
- rapiditate si corectitudone in rezolvarea atributiilor;
- cunostinte de utilizare a retelelor sociale, in special Facebook.

Responsabilitati:
- redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate de la posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- redacteaza flash-uri, stiri, reportaje, sinteze, interviuri, de la evenimentele la zi la care este trimis de catre un superior ierarhic;
- editeaza si valideaza pe fluxul AGERPRES informatiile transmise de redactori, fiind direct responsabil de forma finala a materialelor editate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES https://www1.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007
- Constitutia Romaniei
- Manual de Jurnalism – tehnici fundamentale de redactare – vol. II (volum coordonat de Mihai Coman, Editura Polirom, 2006)
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 31.01.2020, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 04.02.2020 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 05.02.2020  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 06.02.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 10.02.2020, ora  11.00: proba scrisa
- 11.02.2020  – afisare rezultate proba scrisa
- 12.02.2020 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 13.02.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.02.2020, ora 12.00: interviu
- 17.02.2020- afisare rezultate interviu
- 18.02.2020 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 19.02.2020  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.02.2020 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Interne

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.  

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 31.01.2020, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca: minimum 4 ani;
- cunostinte solide de cultura generala - politice, sociale, economice, culturale;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea unei limbi straine;
- rapiditate si corectitudone in rezolvarea atributiilor;
- cunostinte de utilizare a retelelor sociale, in special Facebook.

Responsabilitati:
- redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate de la posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- redacteaza flash-uri, stiri, reportaje, sinteze, interviuri, de la evenimentele la zi la care este trimis de catre un superior ierarhic;
- editeaza si valideaza pe fluxul AGERPRES informatiile transmise de redactori, fiind direct responsabil de forma finala a materialelor editate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES https://www1.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007
- Constitutia Romaniei
- Manual de Jurnalism – tehnici fundamentale de redactare – vol. II (volum coordonat de Mihai Coman, Editura Polirom, 2006)
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 31.01.2020, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 04.02.2020 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 05.02.2020  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 06.02.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 10.02.2020, ora  11.00: proba scrisa
- 11.02.2020  – afisare rezultate proba scrisa
- 12.02.2020 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 13.02.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.02.2020, ora 11.00: interviu
- 17.02.2020- afisare rezultate interviu
- 18.02.2020 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 19.02.2020  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.02.2020 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Un post vacant de auditor gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

 


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 07.02.2020, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
• Vechime in munca necesara: minim 4 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 4 ani;
• Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusive a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completrile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 07.02.2020, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 12.02.2020 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 13.02.2020  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 14.02.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 17.02.2020, ora  11.00: proba scrisa
- 18.02.2020  – afisare rezultate proba scrisa
- 19.02.2020 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 20.02.2020 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.02.2020, ora 11.00: interviul
- 24.02.2020- afisare rezultate interviu
- 25.02.2020 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 26.02.2020  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 27.02.2020 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 07.01.2020,  in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate      
Nr. crt Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 PRA - C46 90 admis
2 ISC - C45 89,67    admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 10.01.2020, pana la ora 16.00.     
           

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.