AGERPRES | Cariere

Cariere

 

 • Un post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor  gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)    cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)    carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)    adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)    curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 16.01.2019, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)    are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    are capacitate deplina de exercitiu;
e)    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)    indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba maghiara foarte bine scris si vorbit (nivel C1/C2 cu atestat de competenta lingvistica sau acte echivalente - diploma de licenta ori echivalenta din care rezulta specializarea in limba maghiara ori care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba maghiara sau o diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba maghiara);
- capacitate de a se exprima intr-o limba straina de circulatie internationala foarte bine scris si vorbit (nivel B2 sau superior conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi);
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
-    urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba maghiara, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba maghiara in functie de importanta, asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba maghiara a materialelor de presa;
-    realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba maghiara a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
-    respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei subiectelor de presa si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea cuprinzatoare a evenimentelor de presa;
-    monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa semnalate in sumarele, presumarele si anunturile tuturor redactiilor din cadrul AGERPRES;
-    lucreaza, prin rotatie, ca editor coordonator al fluxului de limba maghiara in zilele de week-end si sarbatori legale.

Concursul va consta in:
-    Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-    Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
•  Miklos Torkenczy, Hungarian Verbs & Essentials of Grammar 2 E., McGraw – Hill Education, 2008
•   Carol Rounds, Hungarian: An Essential Grammar, Routledge, 2008
•   Gabiella Kiss, Ilona Molnar, Jó szórakozást magyarul!, Molila Kőnyv, 2015
•   Judit Maruszki, Szó, ami szó, Akadémiai Kiadó
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
•    16.01.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
•    21.01.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
•    22.01.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
•    23.01.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
•    28.01.2019, ora 11.00: proba scrisa
•    29.01.2019 – afisare rezultate proba scrisa
•    30.01.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
•    31.01.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
•    01.02.2019, ora 12.00: interviul
•    04.02.2019 – afisare rezultate interviu
•    05.02.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
•    06.02.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
•    07.02.2019 – afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Sportive

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Sportive.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)    cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)    carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)    adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)    curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 16.01.2019, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)    are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    are capacitate deplina de exercitiu;
e)    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)    indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă;
-    vechime in specialitate necesară:  minimum 7 ani;
-    vechime in muncă: minimum 7 ani;
-    cunoştinţe solide de cultură generală;
-    viteză de scriere PC si navigare pe Internet;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
- capacitate de analiză si sinteză;
- rapiditate şi corectitudine în rezolvarea atribuţiilor, empatie, amabilitate, capacitate  de a evita stările conflictuale, rezistenţă la stres, abilităţi de lucru în echipă, seriozitate şi punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.

Responsabilitati:
-    redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau intamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele sportive care au loc in Romania si in lume, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
-    acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, manifestari de profil, de la fata locului;
-    propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile de interes si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
-    obţine declaraţii/informaţii pentru AGERPRES (in exclusivitate), inregistreaza si pastreaza fisierele audio care constituie baza dupa care se redacteaza stirile ;
-    urmareste informatiile despre evenimente din domeniul sportului;
-    redacteaza stiri dupa comunicate de presa si alte documente facute publice de autoritati din domeniul sportiv, urmareste, triaza si prelucreaza stirile sportive ale agentiilor internationale;
-    transmite zilnic in redactie informatii cu privire la evenimentele care urmeaza sa se desfasoare in perioada urmatoare, pentru completarea presumarului/sumarului;
-    citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, consulta zilnic mailul de serviciu si mentine non-stop telefonul mobil deschis pentru a raspunde prompt la solicitarile conducerii redactiei si agentiei;
-    respecta principiile deontologiei profesionale, Regulamentul privind Organizarea si Functionarea AGERPRES si Regulamentul Intern al Agentiei.

Concursul va consta in:
-    Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-    Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
-    Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-    Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
-    Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro /despre-noi/codul-deontologic
-    „Manual de jurnalism”, volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
-    „Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa”, David Randall, editura Polirom, 2007
-    „Deontologia mijloacelor de comunicare”, Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-    16.01.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-    21.01.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-    22.01.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-    23.01.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-    28.01.2019, ora  11.00: proba scrisa
-    29.01.2019  – afisare rezultate proba scrisa
-    30.01.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-    31.01.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-    01.02.2019, ora 11.00: interviul
-    04.02.2019 - afisare rezultate interviu
-    05.02.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-    06.02.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-    07.02.2019 -  afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)    cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)    carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)    adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)    curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 16.01.2019, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)    are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    are capacitate deplina de exercitiu;
e)    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)    indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
-    Vechime in munca: minimum7 ani
-    Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
-    Domiciliul in Bucuresti
-    Cunostinte solide de cultura generala – politice, sociale, economice, culturale
-    Viteza de scriere PC si navigare pe Internet
-    Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
-    Abilitati de lucru in echipa, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale
-    Cunoasterea unei limbi straine
-    Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor
-    Cunostinte de utilizare a retelelor sociale, in special Facebook

Responsabilitati:
- redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate de la posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- redacteaza flash-uri, stiri, reportaje, sinteze, interviuri, de la evenimentele la zi la care este trimis de catre un superior ierarhic;
- editeaza si valideaza pe fluxul AGERPRES informatiile transmise de redactori, fiind direct responsabil de forma finala a materialelor editate

Concursul va consta in:
-    Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-    Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Constitutia Romaniei
- Manual de Jurnalism - tehnici fundamentale de redactare - vol. II (volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2006)
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-    16.01.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-    21.01.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-    22.01.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-    23.01.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-    28.01.2019, ora  11.00: proba scrisa
-    29.01.2019  – afisare rezultate proba scrisa
-    30.01.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-    31.01.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-    01.02.2019, ora 11.00: interviul
-    04.02.2019 - afisare rezultate interviu
-    05.02.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-    06.02.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-    07.02.2019 -  afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)    cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)    carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)    adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)    curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 16.01.2019, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)    are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    are capacitate deplina de exercitiu;
e)    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)    indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
•    Aviz favorabil al Ministerului Finanţelor Publice – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
•    Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
•    Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
•    Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
•    Vechime in specialitate necesara: minim 7 ani;
•    Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
•    Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
•    Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
•    Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
-    Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-    Interviu.

      Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusive a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completrile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010.
- Ordonanta de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerialal entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
      Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
•    16.01.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
•    21.01.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
•    22.01.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
•    23.01.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
•    28.01.2019, ora  11.00: proba scrisa
•    29.01.2019  – afisare rezultate proba scrisa
•    30.01.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
•    31.01.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
•    01.02.2019, ora 13.00: interviul
•    04.02.2019- afisare rezultate interviu
•    05.02.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
•    06.02.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
•    07.02.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Coman Doru-George 83,9 83,33 83,62 admis

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Coman Doru-George 83,33 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 19.12.2018, pana la ora 16.00.   

         

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 11.12.2018, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice 
Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Coman Doru-George 83,9 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 13.12.2018, pana la ora 16.00.            
Interviul va avea loc luni, 17.12.2018, ora 13.00.                  

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 11.12.2018, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice
Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Coman Doru-George admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 07.12.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.11.2018, in cadrul Redactiei Foto
Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Grecu Gabriela 97,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 27.11.2018, pana la ora 16,00.              

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.11.2018, in cadrul Redactiei Foto   
Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba practica Admis/respins
1 Tudor Alexandru 87 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 27.11.2018, pana la ora 16,00.              

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.11.2018, in cadrul Redactiei Stiri Externe     
Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Popescu Sorin Alexandru 99,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 27.11.2018, pana la ora 16,00.                  

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 16.11.2018,  in cadrul Redactiei Monitorizare   
Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba practica Admis/respins
1 Mitan Madalina Crina 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 21.11.2018, pana la ora 16.00. 

 

 • Un post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Economice

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 03.12.2018, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate  minimum 7 ani;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleze.

Responsabilitati:
- redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- obtine declaratii/informatii pentru AGERPRES (in exclusivitate).

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale şi interviu:
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- “Manual de jurnalism”, volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
-  Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 03.12.2018, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 06.12.2018 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.12.2018  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 10.12.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.12.2018, ora  11.00: proba scrisa
- 12.12.2018  – afisare rezultate proba scrisa
- 13.12.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 14.12.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 17.12.2018, ora 13.00: interviul
- 18.12.2018- afisare rezultate interviu
- 19.12.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 20.12.2018  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.12.2018 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de grafician gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video   

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Arsenescu Traian 80,17 91 85,59 admis

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 07.11.2018, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba practica Admis/respins
1 Apetrii Gabriel 82,67 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 12.11.2018, pana la ora 16,00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Foto

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte prelucrare digitala a imaginilor, transmisii de date, internet

Responsabilitati:
1. Realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei
2. Selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie
3. Identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES
4. Se preocupa pentru surprinderea celor mai importante momente din timpul evenimentelor la care participa; este obligatorie prezenta la timp la evenimentele ce i-au fost desemnate pentru acoperirea fotografica

Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Adobe Photoshop
4. Componenta Guvernului Romaniei – http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
5. Deputati si Senatori – http://www.parlament.ro/
6. Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.11.2018, ora 11.00 - proba practica
- 26.11.2018 – afisare rezultate proba practica
- 27.11.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.11.2018 – afisare rezultate finale

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Foto

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala


Responsabilitati:
-  Redacteaza si valideaza sumarele foto ale redactiei pe baza sumarelor celorlalte redactii, precum si a comunicatelor de presa, si indica fiecarui fotoreporter actiunile din ziua urmatoare
-  Întocmeste notele de propuneri pentru deplasarile externe si rapoartele de activitate aferente deplasarilor
-  Realizeaza acreditarile la diverse institutii publice
-  Confirma participarea si acrediteaza fotoreporterii la evenimentele din sumarul zilnic
-  Mentine în permanenta legatura cu fotoreporterii aflati la manifestari si cu redactorul de serviciu


Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Componenta Guvernului Romaniei – http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri


Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.11.2018, ora 11.00 - proba scrisa
- 26.11.2018 – afisare rezultate proba scrisa
- 27.11.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.11.2018 – afisare rezultate finale

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Externe

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Externe.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

- Redacteaza si valideaza stiri si alte materiale de agentie de presa (alerte, update-uri, round-up, sinteze) pentru toate fluxurile redactiei, pe baza surselor la care AGERPRES are acces: in principal agentii de presa straine, dar si ziare, site-uri, comunicate de presa, alte documente facute publice de ministere, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei;
- Desfasoara activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic;
- Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor.

Bibliografia:
-Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale la:
www.europa.eu;
www.europarl.europa.eu;
www.consilium,europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
www.un.org/en;
www.state.gov
www.mae.ro
- Elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii, disponibile la: www.nationsonline.org.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.11.2018, ora 9.00 - proba scrisa
- 26.11.2018 – afisare rezultate proba scrisa
- 27.11.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.11.2018 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 06.11.2018,  in cadrul Directiei Financiare - Serviciul Financiar-Contabilitate  

 

Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Dicu Minodora 90 admis
2 Maracineanu Nicoleta Mihaela 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 09.11.2018, pana la ora 16.00. 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de grafician gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Arsenescu Traian 91 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 08.11.2018, pana la ora 16.00.             

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.
 
Cerinte:
- doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- trei ani de la ultima promovare
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- capacitate de analiza si sinteza
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Monitorizeaza posturile de televiziune si transmite alerte de tip breaking news
- Transcrie materialele tv
- Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
 
Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala “Derularea activitatii de monitorizare de presa”, cod 20.5.01..

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 16.11.2018, ora 13.00 - proba practica
- 20.11.2018 - afisare rezultate proba practica
- 21.11.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 23.11.2018 - afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 31.10.2018, pentru ocuparea unui post vacant de grafician gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video
Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa și proba practica Admis/respins
1 Arsenescu Traian 80,33 80 80,17 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 02.11.2018, pana la ora 16.00.                    
Interviul va avea loc marti, 06.11.2018, ora 13.00.      

             

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 31.10.2018, pentru ocuparea unui post vacant de grafician gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga,in cadrul Redactiei Video
Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului Admis/respins Motivul respingerii
1 Arsenescu Traian admis -

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 29.10.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, din data de 23.10.2018,  in cadrul Redactiei Monitorizare   
Nr. crt. Numele și prenumele Punctaj proba practica Admis/respins
1 Olteanu Daniel 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 26.10.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 23.10.2018,  in cadrul Biroului Comercial
Nr. crt. Numele și prenumele Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Stemate Nicoleta Alina 91,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 26.10.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau intamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele politice, economice, sociale, culturale, religioase, sportive, din justitie, administratie publica locala si fapt divers care au loc in judet, precum si despre viata si problemele minoritatilor etnice, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Realizeaza fise documentare, biografice si cronologice despre evenimente si personalitati locale;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate.

Bibliografia:
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres
- Constitutia Romaniei
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului edu.ro)

Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Examenul va consta intr-o proba practica de evaluare a competentelor profesionale. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 07.11.2018, ora 12.00 - proba practica
- 09.11.2018 – afisare rezultate proba practica
- 12.11.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 14.11.2018 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - la Directia Financiara – Serviciul Financiar – Contabilitate
 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Financiara – Serviciul Financiar – Contabilitate.

  Cerinte:
      
  •doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
  •trei ani de la ultima promovare
  •cunostinte de operare/progamare pe calculator : word, excel, programul SIMEC – modulul de contabilitate
  •cunoasterea limbii engleze/nivel mediu
  •rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
  •disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

  Responsabilitati:

  1.contabilizarea operatiunilor in valuta efectuate prin casierie si prin banca
  2.colaboreaza la intocmirea declaratiilor 300, 390 si 394, furnizand datele privind cumpararile in valuta
  3.inregistreaza facturile externe primite de la agentiile internationale

  Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:

  1.Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
  2.Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  3.Ordinul M.F.P. nr. 1917/12.12.2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cum modificarile si completarile ulterioare
  4.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare
  5.HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare
  6.Ordinul nr. 592/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”
  7.Procedura operationala – Evidenta debitelor si creantelor in valuta. Plata datoriilor si incasarea creantelor in valuta.

  Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.    
      
  Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
  - 06.11.2018, ora 11.00: proba scrisa
  - 08.11.2018 – afisare rezultate proba scrisa
  - 09.11.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
  - 13.11.2018 – afisare rezultate finale

   

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Directia Financiara – Serviciul Financiar – Contabilitate
 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Financiara – Serviciul Financiar – Contabilitate.

  Cerinte:
   
  •doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
  •trei ani de la ultima promovare
  •cunostinte de operare/progamare pe calculator : word, excel, programul SIMEC – modulul de contabilitate
  •cunoasterea limbii engleze/nivel mediu
  •rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
  •disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

  Responsabilitati:

  1.intocmirea documentelor financiare precum ordinele de plata, notele de corectie CAB, documentele ALOP si a lucrarilor financiare similare
  2.verificarea deconturilor si a documentelor justificative
  3.certificarea ordonantarilor si a propunerilor de plata la rubrica „compartimentul de specialitate”

  Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:

  1.Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
  2.Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  3.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/12.12.2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
  4.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare
  5.HG nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului
  6.O.M.F.P. nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile uterioare
  7.Procedura operationala – Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuililor
  8.Procedura operationala – Corespondenta dintre clasificati bugetara a veniturilor si cheltuielilor specifice AGERPRES si conturile contabile de venituri si cheltuieli

  Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.    
      
  Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
  - 06.11.2018, ora 11.00: proba scrisa
  - 08.11.2018 – afisare rezultate proba scrisa
  - 09.11.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
  - 13.11.2018 – afisare rezultate finale

   

   

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Tache Vladimir-Ioan 75 91,67 83,34 admis
2 Simionescu Maria-Cristina 59 81,67 70,34 respins

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Tache Vladimir-Ioan 91,67 admis
2 Simionescu Maria-Cristina 81,67 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 15.10.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Biroul Comercial

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la  Biroul Comercial.

Cerinte:
• doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
• trei ani de la ultima promovare;
• cunostinte de operare/progamare pe calculator : word, excel, program  INFOMAT si SIMEC;
• cunoasterea limbii engleze/nivel mediu;
• rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
• disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:

1. factureaza serviciile Agerpres;
2. intocmeste si transmite lunar la ANAF decontul de T.V.A. declaratiile D 300, D 390 si D 394;
3. intocmeste Formularul 94 din proiectul de buget;
4. inregistrarea, verificarea si raportarea lunara a operatiunilor efectuate prin conturile cu care lucreaza: 411 01 01 (clienti interni si externi), 411 01 08 (clienti litigiosi), 442 07 00 (t.v.a colectata), 442 04 00 (t.v.a. de recuperat), 654 00 (pierderi din creante si debitori diversi), 751 01 (venituri prestari si servicii), 714 00 (venituri din creante reactivate si debitori diversi), 529 01 01 (disponobil din sumele colectate pentru bugetul de stat);
5. lucreaza cu baza de date INFOMAT si SIMEC, comunica adaptarile ce se impun pentru modulele utilizate.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:

1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani, rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante
4. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
6 .O.M.F.P. 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr 1917/2005
7. Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, aprobat prin H.G. nr. 685/1999
8. Ordin nr.591/2017 pentru aprobarea modelului si continutul formularului (300) „Decont de taxa pe valoare adaugata”, emis de catre presedintele ANAF
9. Procedura operationala – Activitatea de facturare
10. Procedura operationala – Evidenta si plata colaboratorilor foto
11. Calculul dobanzii penalizatoare la clientii care inregistreaza debite restante
12. Inregistrarile contabile privind clientii
13. Constituirea si utilizarea veniturilor proprii si activitatea de compensare
 
Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
    
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.10.2018, ora 11.00 - proba scrisa
- 25.10.2018 – afisare rezultate proba scrisa
- 26.10.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 30.10.2018 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior - Redactia Monitorizare 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Redactia Monitorizare.  

Cerinte:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- capacitate de analiza si sinteza;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- Scaneaza si prelucreaza articole din presa centrala;
- Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare;
- Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa.
 
Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala “Derularea activitatii de monitorizare de presa”, cod 20.5.01..

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-23.10.2018, ora 11.00 - proba practica
-25.10.2018 – afisare rezultate proba practica
-26.10.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
-30.10.2018 – afisare rezultate finale

 • Un post vacant de grafician gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de grafician gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video.  

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 23.10.2018, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
•studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
•vechime in munca necesara: 7 ani;
•cunostinte de operare/programare pe calculator: nivel avansat, programe de editare ADOBE: Suite, Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Ilustrator, Audition, Media Encoder, Encore Authoring, AVID Media Composer, Final Cut, Corel, programe auxiliare necesare bunei desfasurari a Redactiei Video;
•cunoasterea limbii engleze;
•rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
•disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.


Responsabilitati:
-Inregistrarea si copierea materialelor audio – video;
-Compunerea efectelor speciale de montaj, animatii, corectii de culoare sau alte efecte vizuale;
-Realizarea montajului simplu sau complex;
-Realizare titraj materiale;
-Elaborarea solutiilor pentru asigurarea calitatii imaginii si a sunetului;
-Arhivarea materialelor montate;
-Realizeaza design-ul de grafica si multimedia;
-Proiecteaza continutul informatiilor pentru comunicarea vizuala si audio;
-Imbunatatirea permanenta si actualizarea standardelor audio / video in functie de forma si suportul de difuzare (materiale atipice);
-Desfasurarea activitatii in cadrul serviciului de inregistrari, montaj si postprocesare materiale;
-In permanenta, se instruieste pentru a cunoaste tehnicile noi din punct de vedere tehnic;
-Capacitatea de a realiza materiale audio / video independent.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa si proba practica de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si proba practica de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
-Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul – deontologic;
-Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media;
-"Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006;
-Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media);
-Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri;
-Componenta Parlamentului Romaniei – http//www.parlament.ro/;
-https://www.adobe.com/ro/creativecloud.html;
-Druga Ovidiu; Murgu Horea: Elemente de gramatica a limbajului audiovizual, editia a doua, Editura Fundatiei PRO, Bucuresti, 2004;
-Balasescu Madalina: Manual de productie de televiziune, Editura Polirom, Iasi, 2003;
-Bejan Sorin: Misiune, Valori si Principii in Televiziune, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2011.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-23.10.2018, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-26.10.2018 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-29.10.2018  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-30.10.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-31.10.2018, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
-01.11.2018  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
-02.11.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
-05.11.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-06.11.2018, ora 13.00: interviul
-07.11.2018- afisare rezultate interviu
-08.11.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-09.11.2018  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-12.11.2018 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba practica, la concursul organizat in data de 05.10.2018, pentru ocuparea unui post vacant de secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ Respins
1 Tache Vladimir-Ioan 75 admis
2 Simionescu Maria-Cristina 59 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 09.10.2018, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc joi, 11.10.2018, ora 11.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 05.10.2018, pentru ocuparea unui post vacant de secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Admis/ Respins Motivul respingerii
1 Simionescu Maria-Cristina admis -
2 Tache Vladimir-Ioan admis -

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 03.10.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Un post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Economice

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice.
 
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 28.09.2018, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate  minimum 4 ani;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleze.

Responsabilitati:
- redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- obtine declaratii/informatii pentru AGERPRES (in exclusivitate).

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale şi interviu:
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- “Manual de jurnalism”, volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en
- Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 28.09.2018, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 03.10.2018 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 04.10.2018  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 05.10.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.10.2018, ora  11.00: proba scrisa
- 09.10.2018  – afisare rezultate proba scrisa
- 10.10.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 11.10.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.10.2018, ora 13.00: interviul
- 15.10.2018- afisare rezultate interviu
- 16.10.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 17.10.2018  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.10.2018 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Interne

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.
 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 27.09.2018, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- Vechime in munca: minimum 4 ani;
- Domiciliul in Bucuresti;
- Cunostinte solide de cultura generala - politice, sociale, economice, culturale;
- Viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- Abilitati de lucru in echipa, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- Cunoasterea unei limbi straine;
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor;
- Cunostinte de utilizare a retelelor sociale, in special Facebook.

Responsabilitati:
- Preia si transmite mesaje telefonice, faxuri sau mailuri, folosind mijloace corespunzatoare de comunicare;
- Redacteaza si transmite corespondenta specifica activitatii redactiei (note de necesitate, ordine de deplasari, referate diverse, deconturi, documente pentru acreditari la diferite actiuni, alte acte si scrisori) si se asigura ca aceasta ajunge unde trebuie si toate inregistrarile sunt clasate si arhivate corespunzator pentru a fi gasite cu usurinta in caz de necesitate;
- Gestioneaza baza de date a Redactiei Stiri Interne; furnizeaza informatii folosind baza de date si materiala a redactiei: asigura circulatia informatiilor in interiorul redactiei sau a agentiei, precum si pe verticala dinspre redactie spre sefii ierarhici superiori sau invers;
- Intocmeste rapoarte si statistici privind productia editoriala a redactiei si le prezinta superiorilor ierarhici;
- Expediaza corespondenta redactiei pe computer, fax sau posta, fie personal, fie apeland la servicii din interiorul agentiei;
- Intocmeste si redacteaza Presumarul zilnic pentru Redactia Stiri Interne: informeaza redactorii si corespondentii judeteni in legatura cu sarcinile profesionale care le sunt repartizate;
- Realizeaza transcrieri rapide dupa declaratii si informatii furnizate de redactorii AGERPRES si orice alti angajati ai agentiei, introducandu-le in aplicatia jurnalistica sau directionandu-le catre persoane responsabile.

Concursul va consta in:
- Proba practica de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba practica de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului edu.ro).

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 27.09.2018, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 02.10.2018 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 03.10.2018  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 04.10.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.10.2018, ora  11.00: proba practica
- 08.10.2018  – afisare rezultate proba practica
- 09.10.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 10.10.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.10.2018, ora 11.00: interviul
- 12.10.2018- afisare rezultate interviu
- 15.10.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 16.10.2018  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 17.10.2018 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi, in cadrul Redactiei Monitorizare
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Capdefier Marcela-Angela 95 100 97,5 admis
2 Moldovan Luiza-Roxana absent - - respins

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, din data de 06.09.2018,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica
Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Badea Nicoleta Cristina 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti,11.09.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi, in cadrul Redactiei Monitorizare
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Capdefier Marcela-Angela 100 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 11.09.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 03.09.2018, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica

gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi, in cadrul Redactiei Monitorizare

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Capdefier Marcela-Angela 95 95 95 admis
2 Moldovan Luiza-Roxana absent absent - respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 05.09.2018, pana la ora 16.00.                    
Interviul va avea loc vineri, 07.09.2018, ora 13.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 29.08.2018, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Tatu Mihaela Cristina 90,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 03.09.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Stoica Mihai Sebastian 82,67 92 87,34 admis

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 03.09.2018, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi, in cadrul Redactiei Monitorizare                    
                     
Nr.Crt. Numele si prenumele candidatului Admis/Respins Motivul respingerii
1 Capdefier Marcela-Angela admis -
2 Moldovan Luiza-Roxana admis -

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 30.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post vacant de redactor de rubrica gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Stoica Mihai Sebastian 92 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 28.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga,  in cadrul Directiei Resurse Umane-Salarizare
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Unturescu Georgeta 87,33 100 93,67 admis
2 Ivan Elena 19,67 - - respins

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent treapta IA, functie contractuala de executie, norma intreaga,  in cadrul Serviciului Ombudsman
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins Observatii
1 Grosu Ilie Liviu 61 82,33 71,67 admis -
2 Draghici Mirela-Luiza 43 - - respins -
3 Costisanu Angelica-Liliana 39 - - respins -
4 Vasilescu Cristian Danut absent - - respins dosar incomplet (lipsa cazier judiciar)

 

 • Examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior - Directia Tehnica-Logistica

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Directia Tehnica-Logistica.
 
Cerinte:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
1.primeste in magazie spre gestionare materiale si obiecte de inventar si raspunde de pastrarea bunurilor in siguranta, in conditii optime (care sa nu conduca la deprecierea acestora – ferite de praf, intemperii sau accidente) si in ordine, astfel incat sa se asigure usor accesul la raft si identificarea lor;
2.la primirea materialelor verifica, impreuna cu comisia de receptie, daca acestea corespund sortimental, cantitativ si calitativ cu datele inscrise in documentele insotitoare;
3.introduce in baza de date informatizata toate datele de identificare a materialelor si obiectelor de inventar care intra in magazie, consemnand: furnizorul, codul IBAN, unitatea de Trezorerie unde are deschis contul, adresa furnizorului, bunurile livrate, cantitatea, pretul unitar fara T.V.A., in mod corect, astfel incat acestea sa poata fi preluate si procesate in continuare de catre compartimentul financiar-contabil;
4.intocmeste Nota Interna de Receptie a marfurilor primite, in maxim 24 ore de la intrarea acestora in magazie, pe baza facturii, semnand de primire; in cazul primirii materialelor cu caracteristici necunoscute, va solicita ca receptia sa se efectueze de o comisie de specialisti special desemnati in acest scop, intocmindu-se un Proces Verbal de Receptie (in acest caz semneaza de primire procesul verbal);
5.daca la primirea bunurilor constata deteriorari, nepotriviri cantitative sau calitative fata de cele din documentele insotitoare, se va intocmi un Proces Verbal, in prezenta comisiei de receptie a institutiei si in mod obligatoriu a unui delegat neutru;
6.in cazul primirii unor bunuri materiale care nu apartin institutiei, precum si in cazul primirii de bunuri materiale fara documente insotitoare este obligat sa solicite Comisiei de receptie intocmirea unui Proces verbal de preluare in custodie;
7.nu va preda in consum materialele sosite fara documente, in custodie, nereceptionate sau respinse la receptie;
8.inregistreaza zilnic in fisa de magazie, cantitativ, intrarile si iesirile de materiale sau obiecte de inventar;
9.elibereaza din gestiune numai bunurile materiale specificate in actele de eliberare, doar in cantitatea si calitatea sau sortimentul mentionat, dupa ce in prealabil a verificat existenta semnaturilor autorizate de pe documente prin confruntarea cu lista specimenelor de semnaturi autorizate si a vizei de control financiar preventiv si refuza onorarea documentelor care prezinta neconcordante;
10.nu elibereaza din gestiune bunuri materiale pe baza de dispozitie verbala sau documente provizorii; in cazuri exceptionale, documentele se vor intocmi in maxim 24 ore;
11.la inregistrarea in fisele de magazie  a bonurilor de consum evidentiaza cantitatea eliberata si stocul;
12.miscarea obiectelor de inventar in cadrul institutiei, atat de la magazie la locul de folosinta, cat si invers, se va face numai pe baza Bonului de Consum, intocmit de gestionar, la cererea scrisa a persoanei care a solicitat modificarea respectiva, cu aprobarea sefului direct si a directorului general adjunct care coordoneaza activitatea compartimentului. Bonul de Consum va fi vizat in mod obligatoriu de persoana desemnata pentru acordarea vizei de control financiar preventiv;
13.se asigura ca toate obiectele de inventor primite/eliberate din magazie au inscriptionate numere de inventar in locuri vizibile, iar la cele noi asigura inscriptionarea acestora conform registrului numerelor de inventar;
14.sesizeaza stocurile cu miscare lenta sau fara miscare;
15.sesizeaza conducerii starea obiectelor de inventar din gestiune;
16.inregistreaza in fisele  de magazie plusurile sau minusurile de inventar pe baza Procesului verbal de constatare a diferentelor, intocmit de comisia central de inventariere;
17.in urma analizelor efectuate de contabilul de obiecte de inventar, efectueza regularizarile legate de conturile cu care lucreaza;
18.preda contabilului de materiale documentele privind intrarile si iesirile din magazine in cel mult 24 ore de la efectuarea operatiunilor; acestea vor fi preluate prin retea, din programul de evidenta a gestiunilor;
19.este obligata sa comunice sefului ierarhic, in scris:
- plusurile si minusurile in gestiune;
- cazurile in care se constata ca bunurile materiale din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse, sustrase sau exista pericolul de a se ajunge la asemenea situatii;
- cazurile  in care stocurile de bunuri material aflate in gestiune au atins limitele cantitative maxime sau minime stabilite;
- stocurile de bunuri fara miscare sau cu miscare lenta.
20.raspunde de asigurarea masurilor de paza si securitate pentru spatiile in care are depozitate bunurile materiale;
21.nu va permite intrarea persoanelor in spatiile in care are depozitate bunuri materiale;
22.in lipsa gestionarului, din orice cauza, cand operatiunile de intrare/iesire nu pot fi intrerupte, intrarile si iesirile vor fi efectuate de persoana delegata de gestionar cu acordul conducatorului direct; in cazul in care gestionarul nu desemneaza un delegat, ori acesta nu se prezinta sau cand conducerea institutiei nu este de acord cu persoana desemnata de gestionar, operatiunile de gestiune vor fi efectuate de o comisie numita prin ordin, putand participa si persoana desemnata de gestionar
23.participa la inventarierea bunurilor materiale din gestiune, raspunzand in scris de problemele constatate (minusuri, plusuri, degradari).

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Ordin nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind Organizarea efectuarii inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 06.09.2018, ora 11.00 - proba scrisa
- 10.09.2018 – afisare rezultate proba scrisa
- 11.09.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 13.09.2018 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 21.08.2018, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr.Crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1 Poenaru Irina Maria 86,67 admis
2 Dumitru Cornelia 83,33 admis
3 Ciobanu Loredana 80,67 admis
4 Pietrar Gheorghe Vasile 79,33 admis
5 Stanciu-Gorun Elena-Silvia 73,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 24.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 20.08.2018, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr.Crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1 Stoica Mihai Sebastian 82,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 22.08.2018, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 24.08.2018, ora 11.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post vacant de expert gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Resurse Umane-Salarizare
Nr.Crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/Respins
1 Unturescu Georgeta 100 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 22.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post vacant de referent treapta IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Ombudsman
Nr.Crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/Respins
1 Grosu Ilie Liviu 82,33 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 22.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 16.08.2018, in cadrul Redactiei Monitorizare
Nr.Crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1 Puscuta Adrian 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 21.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 20.08.2018, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul  I, functie contractuală de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne   
Nr.Crt. Numele si prenumele candidatului Admis/Respins Motivul respingerii
1 Stoica Mihai Sebastian admis -

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 16.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 13.08.2018, pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Resurse Umane-Salarizare
Nr.Crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1 Unturescu Georgeta 87,33 admis
2 Ivan Elena 19,67 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 16.08.2018, pana la ora 16.00.            
Interviul va avea loc luni, 20.08.2018, ora 11.30.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 13.08.2018, pentru ocuparea unui post vacant de referent treapta IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Ombudsman
Nr.Crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1 Grosu Ilie Liviu 61 admis
2 Draghici Mirela-Luiza 43 respins
3 Costisanu Angelica-Liliana 39 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 16.08.2018, pana la ora 16.00.            
Interviul va avea loc luni, 20.08.2018, ora 11.00.

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa;
- Redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- Redacteaza si/sau editeaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate dupa posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- Editeaza si/sau valideaza pe fluxul AGERPRES informatiile transmise de redactori si de corespondentii speciali in judete, fiind direct responsabil de forma finala a materialelor editate;
- Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor ce ii sunt atribuite spre editare;
- Citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, monitorizeaza permanent diverse surse de informatii (portaluri online, bloguri, Monitorul Oficial), se informeaza zilnic asupra subiectelor majore semnalate in sumarele/presumarele redactiei si despre evenimentele interne si internationale;
- Semnaleaza si/sau propune solutii pentru remedierea unor erori/omisiuni depistate in fluxurile de stiri ale agentiei.

Bibliografia:
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres
- Constitutia Romaniei
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului edu.ro).

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 29.08.2018, ora 11.00 - proba scrisa
- 31.08.2018 – afisare rezultate proba scrisa
- 03.09.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 05.09.2018 – afisare rezultate finale

 • Un post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi - Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi,  in cadrul Redactiei Monitorizare.
 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 24.08.2018, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minim 4 ani;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleze (nivel mediu).

Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, selecteaza informatiile tip breaking news difuzate de posturile de televiziune si transmite alerte pe email sau pe telefonul mobil, conform cerintelor clientilor; transcrie si prelucreaza fisiere audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Editura Academiei, editia 2005
- DEX – Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009
- Dictionar de sinonime, Editie revizuita si adaugita, Editura Enciclopedica, 1993 (autori: Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda) (sau editii ulterioare)
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu) (sau editii ulterioare)
Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 24.08.2018, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 29.08.2018 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 30.08.2018  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 31.08.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.09.2018, ora  12.00: proba scrisa si proba practica
- 04.09.2018  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 05.09.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 06.09.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.09.2018, ora 13.00: interviu
- 10.09.2018- afisare rezultate interviu
- 11.09.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 12.09.2018  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.09.2018 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, din data de 07.08.2018,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica

 

Nr.Crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1 Tamas Alexandru 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 10.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 13.08.2018, pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Resurse Umane-Salarizare
Nr.Crt. Numele si prenumele candidatului Admis/Respins Motivul respingerii
1 Ivan Elena admis -
2 Unturescu Georgeta admis -

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 09.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 13.08.2018, pentru ocuparea unui post vacant de referent treapta IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Ombudsman
Nr.Crt. Numele si prenumele candidatului Admis/Respins Motivul respingerii
1 Costisanu Angelica-Liliana admis -
2 Draghici Mirela-Luiza admis -
3 Grosu Ilie Liviu admis -
4 Vasilescu Cristian Danut admis -

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 09.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:
- Redacteaza, editeaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau intamplari de mare impact, redacteaza si editeaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele politice, economice, sociale, culturale, religioase, sportive, din justitie, administratie publica locala si fapt divers care au loc in judet, precum si despre viata si problemele minoritatilor etnice, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Realizeaza fise documentare, biografice si cronologice despre evenimente si personalitati locale;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate.

Bibliografia:
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres
- Constitutia Romaniei
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului edu.ro)

Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.08.2018, ora 11.00 - proba scrisa
- 23.08.2018 - afisare rezultate proba scrisa
- 24.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 28.08.2018 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau intamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele politice, economice, sociale, culturale, religioase, sportive, din justitie, administratie publica locala si fapt divers care au loc in judet, precum si despre viata si problemele minoritatilor etnice, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Realizeaza fise documentare, biografice si cronologice despre evenimente si personalitati locale;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate.

Bibliografia:
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres
- Constitutia Romaniei
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului edu.ro)

Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii-fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.08.2018, ora 11.00 - proba scrisa
- 23.08.2018 - afisare rezultate proba scrisa
- 24.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 28.08.2018 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.
 
Cerinte:
- doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- trei ani de la ultima promovare
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- capacitate de analiza si sinteza
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- Monitorizeaza posturile de televiziune si transmite alerte de tip breaking news
- Transcrie materialele tv
- Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
 
Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala “Derularea activitatii de monitorizare de presa”, cod 20.5.01..
 
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 16.08.2018, ora 13.00 - proba practica
- 20.08.2018 - afisare rezultate proba practica
- 21.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 23.08.2018 - afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 30.07.2018, in cadrul Redactiei Online
Nr.Crt. Numele si prenumele Punctaj proba practica Admis/Respins
1 Dadarlat Adrian 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 02.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 27.07.2018, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate
Nr.Crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1 Panaitescu Adina Ana-Maria 95,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 01.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, din data de 27.07.2018, in cadrul Redactiei Monitorizare
Nr.Crt. Numele si prenumele Punctaj proba practica Admis/Respins
1 Iancu Robert Madalin 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 01.08.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 24.07.2018, in cadrul Redactiei Monitorizare
Nr.Crt. Numele si prenumele Punctaj proba practica Admis/Respins
1 Campeanu Armand-Raoul 100 admis
2 Toreanik Alexandru-Valentin 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri,27.07.2018, pana la ora 16.00.

 

 • Un post vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Interne

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.
 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 09.08.2018, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate: minimum 2 ani;
- vechime in munca: minimum 4 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
- redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa;
- redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- obtine declaratii/informatii pentru AGERPRES;
- citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, consulta zilnic mailul de serviciu si mentine non-stop telefonul mobil deschis pentru a raspunde prompt la solicitarile conducerii redactiei si agentiei;
- promoveaza produsele si brandul AGERPRES;
- respecta principiile deontologiei profesionale, Regulamentul privind Organizarea si Functionarea AGERPRES si Regulamentul Intern al Agentiei;
- preia temporar sarcinile de serviciu pe perioada concediilor de odihna sau medicale ale angajatilor cu atributii similare.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta si organizarea Guvernului Romaniei - http://gov.ro/
- Componenta si atribuţiile Parlamentului Romaniei, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES
http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media.
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007
- Constitutia Romaniei

Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 09.08.2018, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 14.08.2018 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 16.08.2018  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 17.08.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.08.2018, ora  13.00: proba scrisa
- 21.08.2018  – afisare rezultate proba scrisa
- 22.08.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 23.08.2018 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 24.08.2018, ora 11.00: interviul
- 27.08.2018- afisare rezultate interviu
- 28.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 29.08.2018  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 30.08.2018 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior - Directia Tehnica-Logistica

             
Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Directia Tehnica-Logistica.
 
Cerinte:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- privind gestionarea mijloacelor fixe existente in patrimoniul institutiei
1. primeste in magazie spre gestionare mijloacele fixe din patrimonial institutiei si raspunde de pastrarea bunurilor in siguranta, in conditii optime (care sa nu conduca la deprecierea acestora – ferite de praf, intemperii sau accidente) si in ordine, astfel incat sa se asigure usor accesul la raft si identificarea lor;
2.la primirea materialelor verifica, impreuna cu comisia de receptie, daca acestea corespund sortimental, cantitativ si calitativ cu datele inscrise in documentele insotitoare;
3.introduce in baza de date informatizata toate datele de identificare a mijloacelor fixe care intra in magazie, consemnand: furnizorul, codul IBAN, unitatea de Trezorerie unde are deschis contul, adresa furnizorului, bunurile livrate, cantitatea, pretul unitar fara T.V.A., in mod corect, astfel incat acestea sa poata fi preluate si procesate in continuare de catre compartimentul financiar-contabil;
4.intocmeste Procesul Verbal de Receptie a mijloacelor  fixe primite, in maxim 24 ore de la intrarea acestora in magazie, pe baza facturii, semnand de primire;
5.daca la primirea bunurilor constata deteriorari, nepotriviri cantitative sau calitative fata de cele din documentele insotitoare, impreuna cu comisia de receptie a institutiei si in mod obligatoriu in prezenta unui delegat neutru, intocmeste un proces verbal in care se consemneaza aceste diferente;
6.in cazul primirii unor mijloace fixe care nu apartin institutiei, precum si in cazul primirii de bunuri fara documente insotitoare este obligat sa solicite comisiei de receptie intocmirea unui proces verbal de preluare in custodie;
7.introduce in programul de gestiune intrarile de mijloace fixe, pe baza Procesului verbal de receptie semnat de comisia de receptie;
8.participa, impreuna cu comisia de receptie, la primirea in magazie a mijloacelor fixe si le inscriptioneaza cu numere de inventar conform Registrului numerelor de inventar;
9.se asigura ca toate mijloacele fixe primite/eliberate din magazie au inscriptionate numere de inventar in locuri vizibile;
10.inregistreaza intrarile si iesirile din magazie ori de cate ori este necesar;
11.miscarea mijloacelor fixe in cadrul institutiei, atat de la magazie la locul de folosinta, cat si invers, se va face numai pe baza Bonului de miscare a mijloacelor fixe, intocmit de gestionar, la cererea scrisa a persoanei care a solicitat modificarea respectiva, cu aprobarea sefului direct si a directorului general adjunct care coordoneaza activitatea compartimentului. Bonul de miscare a mijloacelor fixe va fi vizat in mod obligatoriu de persoana desemnata pentru acordarea vizei de control financiar preventiv;
12.inregistreaza in programul de gestiune plusurile si minusurile de inventar pe baza procesului verbal de constatare a diferentelor, intocmit de comisia centrala de inventariere;
13.concomitent cu operarea documentelor, verifica existenta tuturor aprobarilor – inclusiv a vizei de control financiar preventiv, refuzand inregistrarea actelor care nu au aceste vize;
14.este obligat sa comunice sefului ierarhic, in scris:
- plusurile si minusurile in gestiune;
- cazurile in care se constata ca bunurile materiale din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse, sustrase sau exista pericolul de a se ajunge la asemenea situatii;
- stocurile de bunuri fara miscare sau cu miscare lenta.
15.asigura operativ informatii solicitate pentru analize de cheltuieli, analize sintetice, informari, rapoarte. Toate aceste informatii nu pot fi solicitate decat prin intermediul sefului ierarhic;
16. participa la inventarierea bunurilor materiale din gestiune, raspunzand de problemele constatate (minusuri, plusuri, degradari);
17. efectueaza, prin sondaj, verificari periodice asupra existentei mijloacelor fixe si comunica sefului direct:
- orice incalcari de norme/instructiuni;
- stabilirea mijloacelor fixe care necesita reparatii, pentru evitarea degradarii lor.
18.in absenta gestionarului, din orice cauza, cand operatiunile de intrare/iesire nu pot fi intrerupte, acestea vor fi efectuate de persoana delegata de gestionar cu acordul inlocuitorului de drept al directorului general; in cazul in care gestionarul nu desemneaza un delegat, acesta nu se prezinta sau conducerea institutiei nu este de acord cu persoana desemnata de gestionar, operatiunile de gestiune vor fi efectuate de o comisie numita prin ordin, putand participa si persoana desemnata de gestionar.

- privind configurarea si intretinerea retelei telefonice si cablu TV
19.asigura configurarea si intretinerea liniilor telefonice conform asignatiei;
20.supravegheaza si asigura buna desfasurare a comunicatiei telefonice in interiorul agentiei intre posturile telefonice existente si in exterior prin liniile telefonice Romtelecom;
21.executa lucrari de pozare a circuitelor telefonice in interioriul agentiei;
22.intretine si repara (in limita dotarii) aparatele telefonice din dotarea agentiei;
23.intretine, instaleaza si configureaza aparatele fax aflate in dotarea AGERPRES;
24.instaleaza si configureaza noi circuite pentru aparate TV.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Ordin nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind Organizarea efectuarii inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 07.08.2018, ora 11.00 - proba scrisa
- 09.08.2018 - afisare rezultate proba scrisa
- 10.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 14.08.2018 - afisare rezultate finale

 

 • Un post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Directia Resurse Umane-Salarizare

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Resurse Umane-Salarizare.

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 03.08.2018, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- Perfectionari (specializari) cu certificat de absolvire in domeniul resurse umane - cod COR cu studii superioare;
- Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
- Abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, asumarea responsabilitatilor, capacitate de a evita starile conflictuale, capacitate de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
- Cunostinte de prelucrare si documentare informatii în MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
- Intocmeste si gestioneaza baze de date cu evidente de personal;
- Raspunde de organizarea, potrivit legii, a concursurilor profesionale sau a examenelor pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste procesele-verbale;
- Intocmeste: contracte individuale de munca, informari, acte aditionale la contractele individuale de munca pentru toate modificarile care apar in executarea lor;
- Intocmeste documentele necesare in vederea incetarii/suspendarii contractului individual de munca conform normelor legislative in vigoare (detasare, concediu pentru ingrijirea copilului până la doi ani, demisie, din initiativa angajatorului etc.);
- Calculeaza drepturile salariale ale personalului cu respectarea legislatiei muncii si legilor specifice din domeniul financiar si întocmeste state de plata pentru aceste drepturi.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.  
- Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.
- Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata de Legea nr.132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.   
- Hotararea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
- Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.     
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 03.08.2018, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 08.08.2018 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 09.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 10.08.2018 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.08.2018, ora  11.00: proba scrisa
- 14.08.2018 - afisare rezultate proba scrisa
- 16.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 17.08.2018 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.08.2018, ora 11.30: interviul
- 21.08.2018 - afisare rezultate interviu
- 22.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 23.08.2018 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 24.08.2018 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de referent treapta  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Ombudsman

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent treapta  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Ombudsman.
 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 03.08.2018, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunostinte operare PC (procesare text), transmisii de date (fax, e-mail);
- rapiditate si corectitudine în rezolvarea atributiilor, amabilitate, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- Organizarea activitatii operative a secretariatului Serviciului Ombudsman;
- Primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei, a sesizarilor si a petitiilor pentru Servciul Ombudsman;
- Indeplinirea si asigurarea transmiterii catre compartimentele institutiei a sesizarilor si petitiilor;
- Asigurarea comunicarii Serviciului Ombudsman cu compartimentele institutiei;
- Activitati de curierat.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.);
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010;
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, revizuita, Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2012;
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006;
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu);
Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 03.08.2018, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 08.08.2018 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 09.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 10.08.2018 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.08.2018, ora  11.00: proba scrisa
- 14.08.2018 - afisare rezultate proba scrisa
- 16.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 17.08.2018 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.08.2018, ora 11.00: interviul
- 21.08.2018 - afisare rezultate interviu
- 22.08.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 23.08.2018 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 24.08.2018 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Online.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:
- Concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediul online;
- Coreleaza fotografiile si materialele video AGERPRES cu stirile de pe site-ul public;
- Stabileste prioritatile pentru activitatea online, in functie de subiectele de actualitate;
- Verifica continutul, corectitudinea si calitatea informatiilor publicate pe canalele online pe care le administreaza si ia masuri de corectare corespunzatoare, daca este cazul;
- Concepe si transmite Revista Presei catre abonati;
- Monitorizeaza si modereaza comentariile in mediul online – pe site-ul public si pe retele sociale.

Bibliografia:
- Procedura interna privind derularea activitatii de administrare a continutului pe site-ul public www.agerpres.ro si pe retelele de socializare
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook, Twitter
- Site-ul public www.agerpres.ro

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 30.07.2018, ora 12.00 - proba practica
- 01.08.2018 – afisare rezultate proba practica
- 02.08.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 06.08.2018 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri pentru Strainatate

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri pentru Strainatate.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- Urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta, asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- Realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- Este direct responsabil pentru continutul si forma materialelor de presa pentru care realizeaza retroversiunea si/sau redactarea in limba engleza, de asemenea si pentru materialele de presa pe care le editeaza/vizeaza pe fluxul de limba engleza.

Bibliografia:
- Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
- Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
- Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
- Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
- Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucure?ti, 1997
- Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
- Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
- Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach
- Engleza pentru avansati – Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 27.07.2018, ora 11.00 - proba scrisa
- 31.07.2018 – afisare rezultate proba scrisa
- 01.08.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 03.08.2018 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior - Redactia Monitorizare

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Redactia Monitorizare.
 
Cerinte:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- capacitate de analiza si sinteza;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- Scaneaza si prelucrează articole din presa centrala;
- Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare;
- Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa.
 
Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala “Derularea activitatii de monitorizare de presa”, cod 20.5.01..
 
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 27.07.2018, ora 11.00 - proba practica
- 31.07.2018 – afisare rezultate proba practica
- 01.08.2018 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 03.08.2018 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.
 
Cerinte:
- doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- trei ani de la ultima promovare
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- capacitate de analiza si sinteza
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- Monitorizeaza posturile de televiziune si transmite alerte de tip breaking news
- Transcrie materialele tv
- Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
 
Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala “Derularea activitatii de monitorizare de presa”, cod 20.5.01..

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 24.07.2018, ora 13.00 - proba practica
- 26.07.2018 - afisare rezultate proba practica
- 27.07.2018 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 31.07.2018 - afisare rezultate finale

 

 

 

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.